Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Sachliche Suche
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Anschaffungs-
vorschlag

Online-Bestellung nicht möglich?

______________

Datenschutz (Privacy Policy)

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

1 - 10 von 62
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] xreb (la) xdtm (202007? OR 202008? OR 202009? OR 202010? OR 202011? OR 202012?)
Bücher 1.  White gold : the commercialisation of rice farming in the Lower Mekong Basin
Cramb, R. A.. - Singapore : Palgrave Macmillan, [2020]
Bücher 2.  Les cages de la Kempeitaï : les Français sous la terreur japonaise : Indochine, mars-août 1945
Zeller, Guillaume. - Paris : Tallandier, [2019]
Bücher 3.  The feminization of modernity : a case study of woman migrant workers in a Lao garment factory
Latdavone Khamphouvong. - Chiang Mai : Chiang Mai University Press, 2019
Bücher 4.  Protection of trafficked Khmu girls from Lao PDR : cases of pre-reintegration process and human security in Thailand
Vongsa Chayavong. - Chiang Mai : Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), 2018
Bücher 5.  ʻIpatsanā Kammathān, ວິປັດສະນາ ກັມມະຖານ
Dūangsai Lūangphasī. - Vīangchan : Hōngphim hǣng lat, [ca 2016]
Bücher 6.  Sī phan don : mư̄a mǣ nam khong thư̄k phai khom khū, ສີ່ພັນດອນ : ເມື່ອແມ່ມ້ຳຂອງຖືກໄພຂົ່ມຂູ່
Suthēp Kritasanavalin. - Phim khang thī 1. - Gland : IUCN, 2558bs [2015?]
Bücher 7.  Pưm khū mư̄ bāng kha hǣng kotmāi læ vīakngānnyuttitham samlap phœ̄i phǣ kǣ pasāson, ປຶ້ມຄູ່ມື ບາງຂະແຫງກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຸຕິທຳ ສຳລັບເຜີຍແຜ່ແກ່ປະຊາຊົນ
Phim khang thī 3. - Vīangchan : Hōngphim Sībunhư̄ang, 2014
Bücher 8.  Sanglūam nitikam khǭng latthabān laiyna dư̄an singhā 2013 hā dư̄an mēsā 2014, ສັງລວມ ນິຕິກຳ ຂອງລັດຖະບານ ໄລຍະເດືອນສິງຫາ 2013 ຫາ ເດືອນເມສາ 2014
Vīangchan : Hǭng Vākān Latthabān, 2014
Bücher 9.  Hōrāsāt lāo Phākpatithīn : Samlap san matthanyom sưksā song pī thī thǭ mǫ samlap thuk thuk thān sưksā khon khwā pǣ læ hīabhīang pen phāsā lāo dōi kana sưksā song sūn thāng, ໂຫຣາສາສຕຣ໌ລາວ ພາກປະຕິທິນ
Chaophetsarāt Rattanavongsā. - Vīangchan : Bǭlisat lat visāhakit hōngphim sưksā, 2014
Bücher 10.  Thī sut khǭng kam ʻā hak thǣ : The top love, ທີ່ສຸດຂອງກຳວ່າຮັກແທ້ : The top love
Sǭ. Phānit. - Phim khang thī 1. - Vīangchan : Samnakphim Sǣngsuvan, 2014
1 - 10 von 62
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
202007? Datum (XDTM) ≈2050617
202009? Datum (XDTM) ≈364707
la Regionaler Bezug (XREB) 1457
202011? Datum (XDTM) 13
202012? Datum (XDTM) 63
202008? Datum (XDTM) ≈18246
202010? Datum (XDTM) ≈19271
 
1 - 10 von 62
vorherige Seite      nächste Seite