German English

______________

Save

Analyse Set

New Search

______________

Additional
catalogues

Subject search
as of 1946

Subject search
1501 - 1955

Reading room

______________

Just ask us

Library Account

Interlibrary
loan

Book suggestion

______________

Privacy Policy

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

1 - 10 of 64
previous page      next page
* results  search [and] xreb (la) xdtm (202007? OR 202008? OR 202009? OR 202010? OR 202011? OR 202012?)
Books 1.  White gold : the commercialisation of rice farming in the Lower Mekong Basin
Cramb, R. A.. - Singapore : Palgrave Macmillan, [2020]
Books 2.  Constitutional change in the contemporary socialist world
Bùi-ngọc-Son. - First edition. - Oxford : Oxford University Press, 2020
Books 3.  Beyond borders, beyond banking : the ACLEDA Bank story, 2005-2019
Clark, Heather A.. - Singapore : Springer, [2020]
Books 4.  Les cages de la Kempeitaï : les Français sous la terreur japonaise : Indochine, mars-août 1945
Zeller, Guillaume. - Paris : Tallandier, [2019]
Books 5.  The feminization of modernity : a case study of woman migrant workers in a Lao garment factory
Latdavone Khamphouvong. - Chiang Mai : Chiang Mai University Press, 2019
Books 6.  Protection of trafficked Khmu girls from Lao PDR : cases of pre-reintegration process and human security in Thailand
Vongsa Chayavong. - Chiang Mai : Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), 2018
Books 7.  ʻIpatsanā Kammathān, ວິປັດສະນາ ກັມມະຖານ
Dūangsai Lūangphasī. - Vīangchan : Hōngphim hǣng lat, [ca 2016]
Books 8.  Sī phan don : mư̄a mǣ nam khong thư̄k phai khom khū, ສີ່ພັນດອນ : ເມື່ອແມ່ມ້ຳຂອງຖືກໄພຂົ່ມຂູ່
Suthēp Kritasanavalin. - Phim khang thī 1. - Gland : IUCN, 2558bs [2015?]
Books 9.  Pưm khū mư̄ bāng kha hǣng kotmāi læ vīakngānnyuttitham samlap phœ̄i phǣ kǣ pasāson, ປຶ້ມຄູ່ມື ບາງຂະແຫງກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຸຕິທຳ ສຳລັບເຜີຍແຜ່ແກ່ປະຊາຊົນ
Phim khang thī 3. - Vīangchan : Hōngphim Sībunhư̄ang, 2014
Books 10.  Sanglūam nitikam khǭng latthabān laiyna dư̄an singhā 2013 hā dư̄an mēsā 2014, ສັງລວມ ນິຕິກຳ ຂອງລັດຖະບານ ໄລຍະເດືອນສິງຫາ 2013 ຫາ ເດືອນເມສາ 2014
Vīangchan : Hǭng Vākān Latthabān, 2014
1 - 10 of 64
previous page      next page
Word   Type   Count
202007? Date (XDTM) ≈2034589
202009? Date (XDTM) ≈358986
la Regionaler Bezug (XREB) 1476
202011? Date (XDTM) ≈22552
202012? Date (XDTM) ≈27592
202008? Date (XDTM) ≈15333
202010? Date (XDTM) ≈55101
 
1 - 10 of 64
previous page      next page