German English

______________

Save

Analyse Set

New Search

______________

Additional
catalogues

Subject search
as of 1946

Subject search
1501 - 1955

Reading room

______________

Just ask us

Library Account

Interlibrary
loan

Book suggestion

______________

Privacy Policy

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

1 - 10 of 16
previous page      next page
* results  search [and] xreb (la) xdtm (202101? OR 202102? OR 202103? OR 202104? OR 202105? OR 202106?)
Books 1.  Bǣphīan phāsā Lāo : San pathomsưksā pī thī 1, ແບບຮຽນ ພາສາລາວ : ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1
Sommō̜ Panyāvong. - Vīangchan : Kasūang Sưksā læ Kilā sathāban Khonkhwā Vithayāsāt Kān Sưksā, 2020
Books 2.  The socialist market economy in Asia : development in China, Vietnam and Laos
Hansen, Arve. - Singapore : Palgrave Macmillan, [2020]
Books 3.  T`ư-điẻn-Lào-Viẹt
Phonesavanh Chanthavong. - Thành-phó̂-Hò̂-Chí-Minh : Nhà-xuất-bản-Tổng-hợp-Thành-phố-H`ô-Chí-Minh, 2012Abstract
Books 4.  Khwāmpenmā khō̜ng Nakhō̜n Lūang Vīangchan, ຄວາມເປັນມາຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Himmakō̜n Manōtham. - Vīangchan, 2009
Books 5.  Khwāmpenmā khō̜ng sonsāt Lāo, ຄວາມເປັນມາຂອງຂົນຊາດລາວ
Bunmī Thēpsīmư̄ang. - Phim khang thī 1. - Vīangchan, 2006-20XX
Books 6.  Kōng phan thī sō̜ng, ກອງພັນທີສອງ
Suvanthō̜n Bupphānuvong. - [Ha Noi] : Samnakphim læ Chamnāi pưm hǣng lat Sō̜. Pō̜. Pō̜ Lāo, 2003
Books 7.  Sō̜ng ʻư̄ai nō̜ng, ສອງເອື້ອຍນ້ອງ
Suvanthō̜n Bupphānuvong. - Vīangchan : Samnakphim læ Chamnāi pưm hǣng lat, 2001
Microfilm 8.  Les militaires indochinois au service de la France (1859 - 1939)
Eckert, Henri. - [Mikrofiche-Ausg.]. - 1998
Microfilm 9.  Évolution des systèmes de production ruraux en République démocratique populaire du Laos
Chazée, Laurent. - [Mikrofiche-Ausg.]. - Paris, 1997
Microfilm 10.  Un enseignement colonial : l'expérience française en Indochine (1860 - 1945)
Bezançon, Pascale. - [Mikrofiche-Ausg.]. - 1997
1 - 10 of 16
previous page      next page
Word   Type   Count
202106? Date (XDTM) 0
202105? Date (XDTM) ≈12017
202102? Date (XDTM) ≈41168
la Regionaler Bezug (XREB) 1476
202103? Date (XDTM) ≈29026
202104? Date (XDTM) ≈31163
202101? Date (XDTM) ≈81109
 
1 - 10 of 16
previous page      next page