German English

______________

Save

Analyse Set

New Search

______________

Additional
catalogues

Subject search
as of 1946

Subject search
1501 - 1955

Reading room

______________

Just ask us

Library Account

Interlibrary
loan

Book suggestion

______________

Privacy Policy

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

1 - 10 of 104
previous page      next page
* results  search [and] xreb (th) xdtm (202101? OR 202102? OR 202103? OR 202104? OR 202105? OR 202106?)
Online periodicals 1.  China and the modern world / Imperial China and the West
Andover, Hampshire : Gale, Cengage Learning, [2021?]-
Books 2.  Tamrā rīan ʻakkhara Lānnā Thai, ตำราเรียนอักขระล้านนาไทย
Singkha Wannasai. - Thailand edition. - Chiang Mai : Silkworm Books, 2563bs [2020]
Online resources (without periodicals) 3.  Urban Rail Transit : proceedings of the 6th Thailand Rail Academic Symposium
Weerawat, Waressara. - Singapore : Springer Singapore Pte. Limited, 2020Abstract
Books 4.  Phra rātchaphongsāwadān Krung sī ʻAyutthayā : chabap Somdet Phra Phanarat Wat Phra Chētuphon, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา : ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน
Niti Trīkasēm. - Krung Thēp : Thai Kwō̜litī Buk, 2563bs [2020]
Books 5.  Somdet Phračhao Prāsāt Thō̜ng : ratthaprahān, khwāmchō̜ptham, phithīkam, sinlapa, สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง : รัฐประหาร, ความชอบธรรม, พิธีกรรม, ศิลปะ
Phitchayā Sumčhindā. - Phim khrang thī 3. - Krung Thēp : Mūnnithi Phiriya Krairœ̄k, 2563bs [2020]Abstract
Books 6.  Rex Siamen Sium rư̄ Phračhao Krung Sayām, Rex Siamen Sium หรือ พระเจ้ากรุงสยาม
Sǣn Thammayot. - Chabap phim sam. - Nonthaburī : Sīpanyā, 2563bs [2020]Abstract
Books 7.  Coup, king, crisis : a critical interregnum in Thailand
Pavin Chachavalpongpun. - New Haven : Yale University Southeast Asia Studies, [2020]Abstract
Books 8.  Saowaphā Phō̜ngsī ralưk : čhō̜m kasattrī sī Sayām, เสาวภาผ่องศรีรฦก : จอมกษัตรีย์ศรีสยาม
Phaisān Pīammēttāwat. - Phim khrang rǣk. - Krung Thēp : Samnakphim Riwœ̄ Buk, 2563bs [2020]Abstract
Books 9.  Tām rō̜i ʻĀthit ʻUthai : phǣn sāng chāt Thai samai Khana Rātsadō̜n, ตามรอยอาทิตย์อุทัย : แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร
Natthaphon Čhaičhing. - Phim khrang thī 2. - Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2563bs [2020]Abstract
Books 10.  Chāotāngchāt nai prawattisāt Thai : chabap prapprung læ phœ̄mtœ̄m, ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย : ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม
Sombat Phlāinō̜i. - Phim khrang rǣk. - Krung Thēp : Sathāphō̜n Buk, 2563bs [2020]Abstract
1 - 10 of 104
previous page      next page
Word   Type   Count
202106? Date (XDTM) 0
202105? Date (XDTM) ≈11978
202102? Date (XDTM) ≈41126
202103? Date (XDTM) ≈28947
202104? Date (XDTM) ≈31095
202101? Date (XDTM) ≈80261
th Regionaler Bezug (XREB) 4794
 
1 - 10 of 104
previous page      next page